Algemene voorwaarden
Nootenboom bv /Boomverzorging

1. Algemene draagwijdte der voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen onze firma en de klant en beheersen de volledige overeenkomst. Elke afwijking van onderhavige voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren tussen de partijen.

2. Door de klant verstrekte informatie
De klant garandeert de nauwkeurigheid, de juistheid en de volledigheid van de inlichtingen, specificaties, richtlijnen en aanwijzingen die hij aan onze firma verstrekt. De klant garandeert dat op de plaats van levering en/of uitvoering van de werken aan alle voorwaarden is voldaan, zodat onze firma de overeenkomst conform de wet, de nodige vergunningen en volgens de regels van de kunst de werken kan uitvoeren. Indien er zich op de plaats van de uitvoering van de werkzaamheden ondergrondse infrastructuur bevindt, zal de klant hiervan de meest recente plannen schriftelijk aan onze firma mededelen, alvorens onze firma met de uitvoering van de werken start.

3. Offerte en Meerwerken
Een offerte vanwege onze firma is steeds vrijblijvend, op basis van regie met richtprijzen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. Een offerte is steeds 30 dagen geldig, tenzij onze firma hiervan uitdrukkelijk afwijkt door een vermelding op de meegedeelde offerte. Eventuele wijzigingen aan de bestelde werken en/of meerwerken zullen bijkomend gefactureerd worden op basis van regie met richtprijzen voor machines of 50 eur/uur per persoon excl. BTW, die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen en/of meerwerken worden gevraagd.

3.1 EPR - eikenprocessierups
We vragen voor het verwijderen van EPR nesten per boom een basisprijs van 100 euro excl. BTW per klimmer. Hebben we meer dan 1 uur werk nodig, komt er 50 euro excl. BTW per uur per klimmer bij. De duur hangt af van de hoeveelheid EPR en de grootte van de nesten: kunnen we eenvoudig plukken met plastic zakken of is het verwijderen met asbest-zuiger noodzakelijk!

3.2 Offertes verzekering 

Offertes zijn in de regel vrijblijvend, uitgezonderd bij verzekeringsgevallen: dan vragen we als Tree Manager postgraduaat 70 euro/uur excl. BTW. Als de klant beslist de werken effectief door Nootenboom te laten uitvoeren, wordt het offertebedrag opgenomen in het door de verzekering te betalen eindbedrag.


4. Onderaanneming
Onze firma behoudt zich het recht voor om, voor rekening van de klant, een andere firma in onderaanneming in te schakelen.

5. Levering, Termijnen en In-ontvangstname
De klant is verplicht om de door onze firma geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de goederen kunnen worden geleverd. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan onze firma te worden gemeld. Het gebruik van de geleverde goederen door de klant impliceert alleszins de onherroepelijke aanvaarding ervan. De door onze firma medegedeelde termijnen inzake levering en uitvoering van de werken zijn louter indicatief en aldus niet bindend. Onze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertraging inzake levering- en/of uitvoeringstermijnen. Onze firma is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen zoals uitscheuren van takken, omwaaien van een boom en zo voort, tussen de datum van het opmaken van de offerte en het uitvoeren van de werken. Onze firma is alleszins niet aansprakelijk voor vertragingen, veroorzaakt door externe omstandigheden waarop onze firma geen vat heeft zoals onder meer: ongunstige weersomstandigheden, defect rollend materieel en/of andere materialen/apparatuur dewelke onze firma aanwendt voor de uitvoering van de werken.

6. Facturatie
6.1 Betalingsmodaliteiten
Al onze facturen zijn binnen de 14 dagen betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen. Onze firma houdt zich tevens het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te vragen, alvorens de bestelling te aanvaarden en/of met de uitvoering van de werken van start te gaan. Bij deze gaat u akkoord met het opsturen van een elektronische factuur. Wenst u de factuur op papier te ontvangen mogen we u vriendelijk verzoeken ons dit schriftelijk mee te delen. De B.T.W. en alle andere soorten belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds uitsluitend ten laste van de klant. Betalingen die de klant aan onze firma verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
​6.2 Laattijdige Betaling
Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege, te rekenen vanaf der eerste ingebrekestelling een interestvoet van 10,5% bij een onderneming en 5,25% bij een consument met zich meebrengen. Daarenboven is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10%, met een minimum van 40,00 EUR, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien de klant door onze firma uitdrukkelijk en schriftelijk afbetalingstermijnen werd toegestaan, zal bij niet-betaling van één termijn, het volledige saldo onmiddellijk eisbaar worden.
6.3 Klachten
Elke klacht dient om rechtsgeldig te zijn per aangetekend schrijven binnen de 14 dagen vanaf de verzending van de factuur, te worden verstuurd aan de maatschappelijke zetel van onze firma.7. Aansprakelijkheid
Onze firma is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade, van welke aard ook, ontstaan doordat onze firma is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of de afwezigheid van de nodige vergunningen die de klant diende aan te vragen. Onze firma is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit uitzonderlijk storm- en of noodweer. De aansprakelijkheid van onze firma is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering van onze firma.

8. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht
Alle geschillen die voortvloeien uit de door onze firma gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch Recht, waarbij de rechtbanken van arrondissement Mechelen bevoegd zijn.
Nootenboom bv - www.nootenboom.net - 2024